TT

Họ và tên

Phụ huynh lớp

Chức vụ

Nơi ở

1

Nguyễn Thị Thuận

3A

Hội trưởng

Văn Phúc- Văn Yên

2

Nguyễn Thị Giang

1A

Thường trực

Tân Yên- Văn Yên

3

Lê Hữu Châu

5A

Thường trực

Tân Yên- Văn Yên