TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ năm học

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Cẩm Thơ

Tổ trưởng

Giảng dạy lớp 1A

 

2

Lê Thị Cẩm Linh

Tổ phó

Giảng dạy lớp 2A

 

3

Lê Thị Bích Hoà

Giáo viên

Giảng dạy lớp 1B

 

4

Trần Thị Tuyên

Giáo viên

Giảng dạy lớp 3A

 

5

Nguyễn Thị Tâm

Giáo viên

Giảng dạy lớp 2,3(buổi 2)

 

6

Hoàng Thị Đính

Giáo viên

Giảng dạy lớp 1 (buổi 2)