1. Hiệu trưởng: Nguyễn Minh Nhuận

Sinh năm: 1957

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm toán

Trình độ chính trị: Trung cấp

Vào ngành năm: 1978

 

2. Phó hiệu trưởng:  Trần thị Hoài

Sinh năm: 1956

Trình độ chuyện môn: Cao đẳng sư phạm

Vào ngành năm: 1977